Miljö- och VA-teknik

Miljö- och VA-teknik

Rent och friskt vatten är en överlevnadsfråga!
En utbildning i tiden som ger dig kompetenser och färdigheter för att kunna arbeta med miljöfrågor, vattenrening samt produktion och distribution av dricksvatten.

Ansökan är stängd. Nästa start planeras till hösten 2022 och ansökan öppnas under våren samma år.

Miljö och VA-teknik är en gedigen och praktisk miljöutbildning som ger dig stora möjligheter att möta arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig kunskaper och kompetenser för att arbeta med t.ex. drift, planering och utveckling på vatten- och reningsverk eller ledningsnät samt att arbeta med förebyggande miljöarbete som man inom branschen kallar uppströmsarbete.

Rent och friskt vatten är en överlevnadsfråga. Vattenverken är en mycket viktig kommunal angelägenhet och därför är det av största vikt att man har kompetent personal som kan sköta en sådan anläggning.

En stor del av de miljögifter som används i samhället hamnar slutligen hos någon av Sveriges 2000 kommunala avloppsreningsverk. Miljögifterna kan inte bara störa de känsliga reningsprocesserna, de kan också följa med det renade avloppsvattnet ut i sjöar och vattendrag där de kan skada djur och växter. Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena miljögifter från konsumtion och därför hittas idag miljögifter i grundvatten, sjöar och vattendrag. VA-branschen står även inför stora utmaningar när det gäller ledningsnätets förnyelse eftersom otäta ledningar är en miljöbelastning.

Uppströmsarbetet är den enda långsiktigt hållbara lösningen där man arbetar förebyggande med att förhindra att miljögifter från hushåll och anslutna industrier ska komma in i avloppssystemen, man arbetar förebyggande med att stoppa miljögifterna vid källan!

Exempel på yrkesroller utbildningen leder till: VA-utredare, Drifttekniker VA, Processtekniker, reningsverk m.m., Underhållstekniker, vattenrening.