Skolkort

Skolkort

Vissa elever har rätt till fria resor till och från skolan.

Elev på gymnasiet får kostnadsfritt åka buss till skolan i följande fall:

  • - Den kortaste vägen till skolan ska vara minst 6 km och mäts från folkbokföringsadressen.
  • - Eleven ska vara inskriven i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen för heltidsundervisning.
  • - Den studerande får inte samtidigt söka och inneha inackorderingstillägg.
  • - Skolkortet gäller till och med första kalenderhalvåret det år den sökande fyller 20 år.

Samma skolkort används under hela skoltiden. Skolkorten gäller på Dalatrafiks bussar dygnet runt alla dagar, det vill säga även helger och lovdagar förutom jul- och sommarlov, över hela länet.

Skolkort med tågmärke gäller även resor med Tåg i Bergslagen och SJ. Resor med tåg får bara ske på den sträcka som framgår av tågmärket. . Kortet med tåggiltighet är inte giltigt under jul och sommarlov. Observera att tågmärke inte gäller efter klocka 18:00  en straffavgift på 1200 kr tas ut på tågen vid ogiltigt färdbevis från och med januari 2017. Om en elev försöker resa på ogiltigt kort blir denne betalningsskyldig.

Om du tappar bort ditt kort får du ett nytt mot en avgift på 250kr. Vid trasigt kort kontakta receptionen eller administratör på din enhet.

Skolkortet ska återlämnas till skolan när eleven avslutar sina studier.

Beslut om rätt till skolkort kan komma att ändras tex pga byte av enhet, felaktigt lämnade uppgifter,  eller flytt till annan folkbokföringsadress.

För mer information, se Dalatrafiks hemsida.
http://www.dalatrafik.se/sv/skola/skolkort/fragor-och-svar/

För att överklaga beslut
Den som inte är nöjd med VBU:s beslut, kan överklaga det. Skicka din överklagan till den som fattat beslutet inom tre veckor räknat från den dag en blivit delgiven beslutet. Ta med följande:

  • - Vilket beslut är det som överklagas
  • - Vilken ändring av beslutet begärs
  • - Datum för beslutet
  • - Personnummer på den beslutet avser
  • - Adress för den beslutet avser

Om du är myndig skall du själv underteckna överklagan, annars ska din vårdnadshavare skriva under.

Överklagan skickas till

Västerbergslagens utbildningsförbund Box 830 771 28 Ludvika