Ekonomi

Ekonomi

VBU är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken

Budget
VBU har egen budget och räkenskaper. Direktionen fastställer budgeten inom ramen som medlemskommunerna har enats om. 

Kostnadstäckning
Kostnaden för VBU:s verksamhet täcks i största mån av medlemsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget justeras efter årets slut i proportion till hur eleverna från respektive medlemskommun har valt program och utbildning.

Revision
Direktionen upprättar årligen en årsredovisning som lämnas till ägarkommunernas fullmäktige. Tre förtroendevalda revisorer är utsedda för att granska VBU:s verksamhet och räkenskaper.