Kurser

Kurser

Nya uppdaterade kurser som ingår i yrkeshögskoleutbildningen Miljö- och VA-teknik.

Introduktion, 10 Yh poäng

Under kursen blir studenten insatt i hur studierna kommer att bedrivas vid VBU och hur vi använder olika IT-verktyg, t ex Word, Excel, GTM samt lärplattformen Vklass. Studenten får kunskap om innebörden av att använda evidensbaserad forskning i sitt lärande, samt kunskap om former för rapportskrivning, webbaserat lärande samt gruppdynamik.

Geologi och hydrologi, 15 Yh poäng

Kursen ger kunskaper om geologiska och hydrogeologiska processer samt fördjupade kunskaper om vattnets kretslopp. Utöver detta får den studerande insikt i hur olika berg- och jordarter kan påverka vattenkvaliteten. Kursen behandlar skillnader vid bildning, förekomst samt produktion av dricksvatten från ytvatten respektive grundvatten. Kursen ger även kunskaper som behövs för att kunna utföra vissa markarbeten säkert och effektivt.

Dricksvattenteknik, 25 Yh poäng

Kursen ger den studerande ingående kunskap om hur ett vattenverk fungerar samt hur man säkerställer och övervakar de olika processerna för att producera och rena dricksvatten. Kursen ger insikt i både ytvattenrening och grundvattenrening med, för området anpassad, kemi. Pumpteknik och tryckberäkningar ingår. Studenten får även lära sig säkra och tillförlitliga metoder för provtagning samt regler kring handhavande av prover.

Processteknik avloppsreningsverk, 30 YH poäng

Kursen behandlar principerna för ett avloppsverks uppbyggnad och reningsteknik. Den studerande får för området anpassade kemikunskaper och fördjupade kunskaper om processteknik och de olika reningsstegen såsom kemisk- och mekanisk rening. På så sätt skapas förståelse för de processer som sker i ett reningsverk från det att avloppsvattnet kommer in till dess att godkänt vatten släpps ut. Pumpteknik och beräkningar på tex uppehållstider ingår. Studenten får även lära sig säkra och tillförlitliga metoder samt regler för provtagning av avloppsvatten. Kursen behandlar säkerhet vid arbete i slutna utrymmen och användande av personlig skyddsutrustning.

Kemi och mikrobiologi, 20 YH poäng

Kursen ger fördjupade kunskaper om kemi och mikrobiologi som är relevant då man jobbar med vatten- och avloppsteknik. Studenten får kunskap om mikroorganismer och deras förekomst i naturen, främst i VA miljö. Kursen ger kunskaper om biokemiska processer och hur dessa kan störas genom samhällets
aktiviteter och användande av kemikalier. Här introduceras analytisk kemi vilket ger fördjupade kunskaper om metoder för att identifiera och kvantifiera miljöstörande komponenter.
 

Lärande i arbete, LIA 1, 30 Yh poäng

LIA 1 innehåller fördjupning och tillämpning av de kunskaper som inhämtats i de tidigare delkurserna Geologi och hydrologi, Driksvattenteknik, Avloppsteknik samt Kemi och mikrobiologi. Studenterna ska i en rapport redogöra för sin kunskapsinhämtning.

VA-system, 40 Yh poäng

Kursen ger kunskap om vilka material och arbetsmetoder som är bäst ur ett miljö-, kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. Kursen ger dessutom kunskaper om hur man på ett långsiktigt och hållbart sätt arbetar med underhåll, dimensionering och förnyelse av VA-system, dagvattenhantering samt vattenförsörjning.

Miljö- och vattenlagstiftning, 30 Yh poäng

Kursen skall ge kunskaper i hur Miljö- och vattenlagstiftningen styr det arbete man utför inom VA området. De studerande lär sig att använda och tolka relevanta delar i Miljöbalken, Arbetsmiljölagen, Vattentjänstlagen samt Vattendirektivet. Syftet är att få kunskap om hur dessa styrdokument styr och påverkar arbetet vid VA-verk och i rörnät. Kursen ger även inblick i Förvaltningsrätten så att studenten blir insatt i hur kommunal verksamhet jobbar ur juridisk synvinkel samt hur arbetsgången sker i en politiskt styrd organisation.

Styr- och reglerteknik, 35 Yh poäng

Kursen består av tre delar; elteknik, styrteknik och reglerteknik. Elteknik behandlar ellära och elsäkerhet. Styrtekniken tar upp olika slags givare, ställdon och styrsystem samt programmering. Reglertekniken tar upp teori och praktiska övningar för att optimera en process. Sammantaget ger kursens alla delar en fördjupad kunskap i att hantera olika typer av styr- och reglersystem inom ett färskvatten- eller avloppsverk. Studenterna ska även få inblick i olika typer av operatörssystem som används i verksamheten.

Lärande i arbete, LIA 2, 30 Yh poäng

LIA 2 innehåller fördjupning och tillämpning av de kunskaper som inhämtats i de tidigare delkurserna VA-system, Miljö och vattenlagstiftning samt Styr- och reglerteknik. Studenterna ska i en rapport redogöra för sin kunskapsinhämtning som ska redovisas för övriga kursdeltagare.

Hållbar utveckling och miljöfarliga ämnen, 35 Yh poäng

Kursen behandlar frågor om resursers ändlighet, energifrågor samt viktiga ämnens kretslopp i naturen. Studenten får lära sig om miljöfarliga och miljöstörande ämnens egenskaper, ursprung och rörelse genom olika miljöer. Kursen ger även kunskaper om hur man på ett effektivt sätt upptäcker, spårar och förhindrar farliga ämnens spridning i ett VA-system vilket i branschen kallas uppströmsarbete.
 
Den studerande får även insikt i hur miljöfarliga ämnen, som används i VA verksamhet, hanteras på ett säkert sätt.
 

Projektledning och ekonomi, 25 Yh poäng

Kursen ger kunskaper om projektplanering, genomförande och uppföljning samt rapportering av ett projekt. Kursen ger även förståelse för företagsekonomiska begrepp och kunskaper om att planera ett projekt, skaffa underlag för beslutsfattande samt följa upp ett projekt.

Lärande i arbete, LIA 3, 45 Yh poäng

LIA 3 innehåller fördjupning och tillämpning av de samlade kunskaper som inhämtats i utbildningens tidigare delkurserna. Under LIA 3 ska studenten tillsammans med LIA-handledaren eller annan personal genomföra ett examensarbete som ska redovisas för ledningsgruppen.

Examensarbete, 30 Yh poäng

Kursen innehåller planering, genomförande och redovisning av ett projekt inom branschen. Resultatet redovisas både i en rapport och muntligt för ledningsgruppen. Den studerande gör fördjupningsstudier inom ett område, som med fördel väljs ut i samarbete med LIA-handledare. Studenten får omsätta teorier i praktisk handling. Projektplanen och det slutliga arbetet godkänns av ledningsgruppen för att säkerställa projektarbetets relevans. Studenten får kunskap om informationssökning, rapportskrivning och tillämpning av källkritik.