VBUs förhållningssätt gällande våra elevers APL från den 18 mars 2020 och framåt

18 mars
VBUs förhållningssätt gällande våra elevers APL från den 18 mars 2020 och framåt

APL är en viktig del av yrkesutbildningen. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen på utbildningen. Det är alltså avgörande för våra elever att de fortsatt ges samma möjlighet att komma till sin APL trots de nya förutsättningarna som råder på vår skola, distansutbildning. 

Vårt beslut om distansutbildning grundade sig på den rekommendation som Folkhälsomyndigheten gav den 17 mars. Vi har i dagsläget ingen sjuk elev på skolan och inte heller någon sjuk personal. VBU tog tidigt hållningen att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kommer fortsatt att göra så. 

* Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux.

* Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Mer om grunderna till vårt beslut finns att läsa på nedanstående länk. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning/

VBU har fattat beslut om att APL är en del av distansutbildningen. Vi vill genom denna anvisning vädja till er företagare att fortsatt hålla er dörr öppen för våra elever. Flera av er arbetsgivare har med värme meddelat att våra elever är fortsatt välkomna till er under samma förutsättningar som era anställda, att de är friska. Vår förhoppning är att detta ska kunna gälla för samtliga våra APL-elever så att de kan komma väl förberedda ut i yrkeslivet.

Vi är alltid öppna för en dialog om ni har frågor kring distansutbildning eller om det finns en osäkerhet kring förfarande utifrån rådande läge. Kontakta då ansvarig handledare alternativt rektor för det aktuella programmet.