VBU som del av projektet ”Nyanländas lärande”

16 oktober
VBU som del av projektet ”Nyanländas lärande”

Visste ni att Västerbergslagens utbildningsförbund fick erbjudande att få ta del av den stora nationella satsningen som Skolverket genomför i kommuner gällande Nyanländas lärande? VBU, som är ett kommunalförbund har sina lokaler på tre orter: Grängesberg, Ludvika och Smedjebacken. Med 80% av elever med invandrarbakgrund i Smedjebacken (både Stegel- och Smedenskolan), 31% i Ludvika (Högberskolan) och 9% i Grängesberg (Malmenskolan), när det gäller gymnasiet, var VBU en perfekt kandidat för den typen av projekt. Dessutom uppskattas studerande med invandrarbakgrund vara 90% på grundläggande vuxenutbildningen, 40% på gymnasiala vuxenutbildningen och 100% på SFI inom Vuxenutbildning på VBU. Samordnare av projekt på VBU är Jessica Mattsson, Mariella Andersson och Erik Norgren. De jobbar i samarbete med rektorer från VBUs olika enheter.

VBU började med projektet under hösten 2019 och det ska pågå till våren 2022 genom fem olika insatser:

 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – SKUA
  Vi kommer att ha allt fler elever på våra program och i alla ämnen som har annat modersmål än svenska. Denna insats kommer utifrån kollegialt lärande gällande språkutvecklande arbetssätt, där vi dels tar tillvara på den kompetens som finns på VBU samt får påfyllning utifrån,” berättade Jessica och Mariella. SKUA involverar all pedagogisk personal, som är delat in i ämnesgrupper. Mötesplatser där det kollegiala lärandet ges utrymme är organiserat redan under HT19, VT20 och HT20.
 1. Studiehandledning
  Målet med denna insats är att skapa en organisation för studiehandledning på hela VBU. Studiehandledarna är nyckelpersoner i detta steg då deras erfarenhet är betydelsefull. En inventering av behovet i verksamheten ska göras när det gäller behov av språk och i vilka ämnen.
 1. Vägledning, kartläggning & yrkespaket
  För att varje elev ska kunna få en undervisning som ser till individens behov och förutsättning är en tydlig kartläggning och vägledning en bra bas. På grund av det startade vi på VBU i augusti 2020 två yrkespaket i form av lärlingsupplägg, som sker under ett år: fastighetsskötar- och aktivitetsledarutbildning för vuxna, som behöver ”bara” SFI D nivå innan de börjar” berättade Erik. Vidare har VBU planerat att öppna tre yrkespaket till i framtiden.
 1. Integration
  I elevintervjuerna i början av hela projektet kommer det fram att eleverna saknar arenor utanför skolan där de får möjlighet att pratat svenska. Även i skolan ser man att eleverna segregeras i språkgrupper på de gemensamma ytorna såsom matsal, kapphallar och cafeterior. ”Det finns en avsaknad av interkulturell förståelse och ett behov av att diskutera värdegrundsfrågor både i personalgruppen och hos eleverna. Inom denna insatts kommer VBUs personal att jobba på trygghet och studiero inom interkulturellt förhållningsätt,” berättade Karin Pihlström, rektor av  Vuxenutbildning på VBU.
 1. Ledning och styrning
  Den femte insatsen fungerar som komplettering och ryggrad av hela projektet. Dessutom tar samordnare och projektledare hand om det att det finns röd tråd i projektet; de håller i kontakter med samarbetspartners t ex Skolverket, Swedish Empowerment center, Högskolan Dalarna och bransch och näringsliv i kommunerna.

Lärarna tycker att det är ett bra arbetssätt. De känner till och kan också analysera elevers språk i respektive ämnen eller kurser på bättre sätt. Dessutom tycker jag att det är bra att vi alla, hela personalen på VBU samarbetar omkring Nyanländas lärande och utbyter kunskap och erfarenhet. Vi ser språkutveckling inte bara mellan utländska elever utan också mellan samtliga elever oavsett etnisk bakgrund,” berättar Mikael Johansson, rektor på Hö2 och Malmenskolan. Sammanfattningsvis kan man säga att denna typ av projektet hjälper till VBU att starka sin position som en professionell och bra skola. Och VBU, genom alla sina enheter, är på väg till att nå det målet, eller hur?