Licentiatseminarium om lärares digitala didaktik

14 februari
Licentiatseminarium om lärares digitala didaktik

Den 22 februari försvarar Lena Gleisner Villasmil sin licentiatuppsats inom ämnet pedagogik: "Lärares digitala didaktik - En tematisk livshistorieansats om lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val av digitala resurser."

 

Lena Gleisner Villasmil är licentiand i Pedagogik inom forskarskolan Teknikburna Kunskapsprocesser (TKP) som är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Örebro universitet.

 

Lena har en kommunal licentiandtjänst och arbetar också som gymnasielärare i spanska vid Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, i Ludvika sedan 2005. Innan dess undervisade hon på högstadiet och har arbetat som lärare i över 20 år. Lena har en bred erfarenhet som IT-pedagog och har svenska, geografi, IT och företagsekonomi i sin utbildning. Under åren 2010-2013 startade hon upp och var projektledare för GysamNet, vilket är ett samarbete mellan kommuner i Dalarna där nätbaserade språkkurser erbjuds till regionens gymnasieelever. Hon är författare av spanska läromedlet Trampolin som ges ut av Natur & Kultur.

 

Lena, vad handlar din avhandling om?

Syftet med licentiatuppsatsen är att bidra med kunskap ur ett lärarnära perspektiv om hur lärares överväganden och val av digitala resurser för undervisning är relaterade till didaktiska övertygelser vilka formas och förändras över tid i lärares yrkesliv.

 

Hur har du genomfört studierna?

Jag har gjort livshistorieintervjuer med sex gymnasielärare som undervisar i olika ämnen och som har lång erfarenhet av digitala resurser i undervisningen. De har fått berätta sin historia om digitaliseringen och användningen av IT. Sen har jag analyserat inspelningar av intervjuerna och transkriberat och utformat deras berättelser i olika steg där lärarna varit delaktiga i processen. Sedan har jag analyserat dessa abduktivt och identifierat samband och olikheter för att se vad som styr valen av digitala resurser.
En tematisk livshistorieansats används i kombination med ett sociokulturellt perspektiv och didaktiska utgångspunkter. Livshistorieintervjuer med sex gymnasielärare från tre svenska skolor utgör det empiriska materialet som resulterar i individuella livshistoriekonstruktioner om digitaliseringen. De deltagande lärarna har vad som betecknas som digital didaktik.

 

Vad har du kommit fram till?
Resultatet visar att lärares didaktiska övertygelser är navet för överväganden och val av digitala resurser. Lärarnas har en framträdande övertygelse som har varit närvarande sedan mycket tidig ålder och det har drivit dem både till läraryrket och även att de valt att använda digitala resurser i undervisningen. De övertygelser som ses hos lärarna i studien är reflektionsinriktad, demokratisk, kreativ, återkopplande, yrkesinriktad och motiverande övertygelse. Övertygelserna kan förstås som individuella men också i en större kollektiv kontext som formats av idétraditioner inom utbildning och lärande.

Resultatet visar också att lärares didaktiska övertygelser har tre dimensioner, vilka är lärarnas ämnesintresse, viljan att hjälpa eleverna och den personliga tillfredsställelsen.
De kognitiva, historiska och fysiska kontexterna är i ständig förändring på grund av digitaliseringens snabba utveckling och de didaktiska valen har utvidgats med fler möjligheter men också större utmaningar. Idag finns exempelvis föreläsningar online, videokonferensundervisning, digitala mötesplatser och sociala medier. Allmändidaktiska val, ämnes- och programdidaktiska val och val kopplat till didaktiska övertygelser och erfarenhet framträder i studien.

Vilket är ditt viktigaste resultat? Om du måste välja ett!

Det viktigaste bidraget är att lärares användning av digitala resurser i undervisningen har sin grund i lärares didaktiska övertygelser, vilka formats i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang.

 

Vad finns det för framtida användningsområden av kunskapen?
Det är viktigt vid utformning av introducering och fortbildning av digital teknik på skolorna och utformningen på lärarutbildningen. För framtida forskning behövs det fler studier av lärares övertygelser som komplement till andra studier, som för fram lärarperspektivet vid förändringar och reformer. Om lärare ska använda digitala resurser på ett konstruktivt och integrerat sätt i undervisningen krävs en övertygelse om att användningen hjälper eleverna på sätt som är i enlighet med lärarens pedagogiska grundsyn. Denna pedagogiska grundsyn eller didaktiska övertygelse skiljer sig åt beroende på lärarens undervisningsämne och bakgrund och det är en viktig faktor att ta hänsyn till.

 

Varför är din forskning viktig? Vad lär vi oss av detta?
Den är viktig eftersom en skola med digitala resurser är en del av en ständigt tillgänglig global digital arena där läraren är en av de viktigaste faktorerna för elevers lärande. Lärare behöver inte bara teknisk kompetens eller kompetens i att undervisa (didaktik). De behöver kompetens i digital didaktik, vilket syftar på lärares kompetens att göra didaktiska överväganden och val av digitala resurser enligt de behov som finns enligt målgrupp för undervisningen, ämnesinnehåll och omgivande miljö- och tidsaspekter.

 

Kan du sätta in forskningen i ett sammanhang?
Sammanhanget är ganska självklart. Samhället och skolan har digitaliserats och därför behövs större kunskap om hur lärare ska använda digitala resurser i undervisningen och kunna hjälpa och förbereda elever på det omgivande samhället. Förhoppningsvis kan många finna inspiration i lärarnas livshistorier om digitaliseringen som ger oss personliga ögonvittnesskildringar av skolans digitalisering och bidrar med större förståelse för lärares digitala didaktik.

Stort lycka till Lena!

Information om licentiatsseminariet hittar du här:

https://www.du.se/sv/om-oss/nytt-och-aktuellt/kalender/licentiatseminarium-lena-gleisner-villasmil/